Ansök om certifieringen

Här kan du läsa mer om hur ansöknings- och certifieringsprocessen går till.

Om ansöknings- och certifieringsprocessen

Att arbeta med processen att certifiera en eller flera utbildningar på hotell och turism- samt restaurang och livsmedelsprogrammet är för många utbildningar ett omfattande arbete. Det ger dock en möjlighet till en intern genomlysning och självreflektion – vad fungerar bra idag, vad kan vi göra bättre? Vilka är våra samarbetspartners och finns det ytterligare företag som kan knyta sig till utbildningen?

Certifieringen ger även en möjlighet att stärka och lyfta utbildningens och framför allt karaktärsämnenas kvalitet via skolans eget systematiska kvalitetsarbete, då processerna belyser många av de aspekter som bör beröras där. Att uppnå certifieringens mål och kriterier kräver i slutändan en stark samverkan mellan utbildning och företag inom besöksnäringen. Certifieringsprocessen är en resa som utbildningen gör tillsammans med sina samarbetspartners, en resa som kommer att - och tillåts - ta olika lång tid för alla.

Dokument

Hur går en certifiering till?

Själva ansöknings- och certifieringsprocessen följer stegen nedan, med fokus på kontinuerlig stöttning och coachning från oss på Visita. Vårt mål är att alla utbildningar som kan ska bli certifierade i landet, och att varje utbildnings certifieringsprocess får ta den tid den behöver ta för att arbetet ska bli väl genomarbetat och förankrat hos alla parter. 

 1. 1. Läs på

  Läs igenom dokumenten på denna sida för att bilda er en uppfattning om certifieringsprocessens olika delar och kvalitetssäkringens mål, kriterier och frågeställningar. Sätt samman en grupp med lärare, rektor samt strategiska samarbetspartners från branschen och påbörja arbetet med att lägga upp en plan för ert certifieringsarbete.

 2. 2. Kontakt

  Ta sedan kontakt med oss så ordnar vi ett digitalt uppstartsmöte där vi berättar mer för er och era samverkansföretag om certifieringen och dess process. Tillsammans diskuterar vi den plan ni lagt upp och efter detta kan ni sedan påbörja certifieringsarbetet, i väntan på att nästa ansökningsomgång ska öppna. Vi rekommenderar att ni startar med fråga 2.2 och gemensamt kommer överens om vad eleverna ska lära sig på utbildningen, samt vem som ansvarar för vilka delar av det lärandet.

 3. 3. Anmälan

  Anmäl er till en ansökningsomgång när denna är öppen. Vi startar nya ansökningsomgångar i augusti och januari varje år. Anmälan ska göras av er huvudman. Nästa omgång öppnar den 20 augusti och anmälan är sedan öppen till och med den 13 september.

 4. 4. Besvara frågorna

  Efter att vi mottagit er anmälan får ni tillgång till den digitala certifieringsportalen här på hemsidan. Här fortsätter ni det arbete ni påbörjat i samverkan med era samarbetsföretag och besvarar frågeställningarna samt bifogar relevanta dokument. Ansökan är öppen i cirka två månader, den sjunde omgången som startar i augusti kommer ha sin ansökningsperiod öppen till och med den 24 oktober.

 5. 5. Granskning och fysiskt besök

  När ansökningsomgången stängt så tar vi tar emot och granskar er ansökan samt, om ni inkommit med en komplett ansökan, bokar upp en tid för ett fysiskt besök. På det fysiska besöket ska branschrepresentanter så väl som lärare, rektor, elever och huvudman delta. Besöken för höstens ansökningsomgång sker i november - januari.

 6. 6. Återkoppling och feedback

  Efter det fysiska besöket återkopplar vi till er med feedback och återöppnar eventuellt ansökan igen om vissa kompletteringar måste göras. Återkopplingen får ni inom två veckor efter det fysiska besöket.

 7. 7. Komplettering

  Med hjälp av feedbacken och fortsatt stöttning från Visitas sida arbetar ni vidare med ansökan och lämnar in en kompletterad version när ni är färdiga. Observera att varje process kommer att ta olika lång tid, eftersom alla har olika förutsättningar att arbeta utifrån. Räkna med mellan 4 - 12 månader.

 8. 8. Beslut

  När er ansökan uppnått certifieringens mål och kriterier och därmed präglas av en stark och väl förankrad samverkan med branschen presenteras denna för certifieringsnämnden som tar det slutgiltiga beslutet om certifiering.

 9. 9. Certifiering

  När ni fått er certifiering varar denna i tre år och ska följas upp med årliga, kortare rapporter innan ett återcertifieringsarbete görs. Ni får en egen sida på vår certifieringswebb där vi lyfter fram det fina samarbete som ni har mellan er utbildning och samarbetsföretag samt tillgång till marknadsföringsmaterial och nätverk. Vi ordnar också en certifieringsceremoni för er och era samverkanspartners. Bra jobbat!

Förutsättningar för certifieringsprocessen

Generellt går det att räkna med att en certifieringsprocess tar minst ett år, men mer troligt närmare två. Oavsett hur lång tid den än tar så finns Visitas och Sveriges bagare & konditorers projektledare med under hela processens gång för att stötta upp arbetet. Tänk på att det stora arbetet är att få alla processer på plats – när dessa väl finns och är väl förankrade hos alla parter handlar arbetet istället om att ständigt finjustera dessa processer och säkerställa att utbildningen fortsätter att utvecklas.

Vi från Visita och Sveriges bagare & konditorer rekommenderar att ni, om ni är nyfikna på certifieringen, går igenom dokumenten på denna sida samt tar kontakt med oss för att boka upp ett uppstartsmöte. Detta för att spara tid för alla parter och få arbetet att flyta på mycket smidigare när ni väl inleder certifieringsprocessen, eftersom alla redan är insatta i certifieringens struktur och arbetsprocesser. Ni hittar våra kontaktuppgifter här. Läs mer om när nästa certifieringsomgång öppnar i tidslinjen ovan, eller texten nedan.

Nästa omgång startar i augusti

I oktober 2021 stängde vår första ansökningsomgång med ett 30-tal utbildningar som påbörjade certifieringsprocessen tillsammans och i nära samverkan med sina lokala och regionala besöksnäringsföretag. Sedan dess har drygt 50 utbildningar anslutit sig till certifieringen. Under åren har några utbildningar pausat sin process eller avslutat den, men över 60 utbildningar runt om i landet arbetar fortsatt mot att nå certifieringens kvalitetskriterier.

Den 20 augusti öppnar vi vår nästa omgång av certifieringen, där ansökan ska skickas in senast den 23 oktober. Det blir den sjunde i turordningen sedan starten 2021. När anmälan öppnar kommer det finns en länk till anmälningsfomuläret här. Anmälan måste vara hos oss senast den 13 september. Om du vill veta mer om certifieringens process, kostnader och tidsplan hittar du mer information i dokumenten på den här sidan. Tveka inte på att ta kontakt med någon av oss projektledare om ni är nyfikna på att veta mer om certifieringen så ordnar vi ett möte!

Certifieringsnämnden

I det slutgiltiga skedet vid en certifiering tas inte beslutet om en certifiering av Visita utan av en ny, gemensam certifieringsnämnd. Nämndens ledamöter är sammansatta utifrån olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter, både inom besöksnäringen som företagare och anställda samt från intresseorganisationer likt Svenskt Näringsliv. De besitter tillsammans en enormt gedigen erfarenhet och kompetens kring besöksnäringen och har alla ett brinnande intresse för utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor.

Certifieringsnämndens uppgift är att besluta om vilka utbildningar som inom ramen för kvalitetssäkringen ska certifieras, efter föredragning från Visita. Deras beslut kan inte överklagas.

Certifieringsnämnden 2023 består av: