Vuxenutbildningar

Visitas certifiering av besöksnäringens utbildningar mot vuxna

Efterfrågan på kvalitetssäkrade vuxenutbildningar

I ett led att stärka kvaliteten på landets gymnasiala utbildningar tar nu Visita steget vidare mot landets vuxenutbildningar. Arbetet med kvalitetssäkringsprocessen är i dagsläget i sin uppstartsfas.

Precis som på gymnasieskolorna har landets vuxenutbildningar i många år kämpat med för få sökande platser till de utbildningar som erbjudits. Ofta har inte heller funnits tillräckligt många olika utbildningar mot de yrken som efterfrågas. Detta trots att behovet av gymnasialt utbildad personal varit enormt stor från besöksnäringens företag. Parallellt har branschen haft lite insyn och inflytande över vuxenutbildningarnas kvalitet och innehåll. Därför är det ett naturligt steg för Visita att även börja kvalitetssäkra landets vuxenutbildningar mot besöksnäringen.

Kvalitetssäkringen av vuxenutbildningarna bygger på samma grund som kvalitetssäkringen mot gymnasieskolorna, med samma målsättning och kvalitetskriterier. Skillnaden är att processen istället bygger på huvudmännens (kommunernas) möjlighet att få statsbidrag för de vuxenutbildningar som erbjuds, enligt uppdateringarna i förordning (2016:937).

Samma krav på kvalitet men en förändrad process

Precis som beskrevs ovan så bygger kvalitetssäkringsprocessen för vuxenutbildningarna på samma krav på kvalitet som för gymnasieskolan. Det som skiljer sig åt är processen att nå till dessa krav.

I förändringen av förordning (2016:937) om statsbidrag för regional vuxenutbildning finns flertalet uppdateringar som gynnar branschens inflytande över utbildningarna. För att kommunerna ska kunna erhålla statsbidrag måste de också uppfylla ett antal olika förutsättningar, vilka är nära kopplade till just branschens möjlighet att påverka och utveckla utbildningarna. Se gärna den uppladdade presentationen längre ned på denna sida för ett urval av vilka förändringarna är och på vilka sätt de påverkar branschens inflytande positivt.

Den stora skillnaden i processen för vuxenutbildningarna i jämförelse med gymnasieskolan är att det är Visita som står som huvudansvariga för kvalitetssäkringens arbete. I samverkan med företag lokalt så väl som regionalt ska Visita ta fram ett underlag som kommunen (huvudmannen) sedan kan ansöka om statsbidrag med, och därefter starta upp en utbildning utifrån de kvalitetskrav som ställts i detta underlag. Innehållet i underlaget är detsamma som kvalitetskriterierna som ställs för gymnasieskolorna, det vill säga bland annat med fokus på samverkanspartners med en god värdegrund och schysta villkor, att det ska vara tydligt överenskommet vilka yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser som eleverna ska lära sig samt vem som ansvarar för de olika delar av lärandet samt vilka företag som kommer att erbjuda APL-/lärlingsplatser under utbildningens gång.

Kraven och underlaget ser detsamma ut oavsett om huvudmannen väljer att bedriva utbildningen i egen, kommunal regi eller om den erbjuds via en upphandlad/auktoriserad utbildningsaktör.

Certifieringsprocess vuxenutbildningBild över processen för Visitas kvalitetssäkring av vuxenutbildningar. Se fullständig presentation under PDF-filen i "Dokument" längre ned.

Processen är under utveckling

I dagsläget testas modellen mot ett antal olika parter och intressenter. Vi vill säkerställa att modellen och dess process är hållbar och genomförbar innan arbetet med att applicera den på förhoppningsvis landets alla vuxenutbildningar påbörjas. I takt med att intresset för Visitas kvalitetssäkringsmodell mot vuxenutbildningarna väntas öka planerar Visita även för en utökad bemanning på en strategiskt regional nivå.

För tankar, frågor eller input som kan vara värdefullt för oss i det fortsatta arbetet mot att även stärka kvaliteten på landets vuxenutbildningar är du mer än välkommen att ta kontakt med Visitas regionala utbildningsutvecklare Amanda Rafter Ekenman. Hennes roll är bland annat att samordna processerna och bistå i framtagandet av utbildningens underlag och innehåll. Du hittar Amandas kontaktuppgifter här.

Malmö har den första certifierade vuxenutbildningen

En av aktörerna som ingått i processens utveckling är Malmö Stad tillsammans med lokala företag. På hotellen och restaurangernas initiativ kom en fråga om att starta en ny lärlingsutbildning mot kockar, riktad specifikt mot den privata näringen. I denna process har Visita varit delaktiga med företagen och Malmö Stad för att säkerställa att utbildningens innehåll når de mål och krav som ställs inom kvalitetssäkringen. Utbildningen startar i januari 2024 men har redan nu blivit kvalitetssäkrad av certifieringsnämnden. Detta innebär att det är Sveriges första kvalitetssäkrade utbildning - men garanterat inte den sista!

Dokument
Projektpresentation kvalitetssäkring yrkesvux PPT
Publicerad 2023-07-11